Aktualności

Aktualności

Aktualności

W Hiszpanii dochodzi do  2,4  mln szkód drogowych rocznie, przy czym większość szkód majątkowych likwidowana jest w ciągu 7 dni. Praktykom z pomocą przychodzi system CICOS, specjalne rozwiązanie pozwalające na ugodowe ustalenie wysokości odszkodowania i system rozliczeń miedzy zakładami ubezpieczeń.

Cypryjski nadzór finansowy powołał zarządcę tymczasowego w towarzystwie ubezpieczeniowym Olympic Insurance Co Ltd. Oznacza to, że wszystkie polisy wystawione przez ubezpieczyciela straciły ważność. Likwidacja firmy spowoduje wygaśnięcie około 200 tys. umów ubezpieczeniowych OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Wynikające z nich zobowiązania szacowane są na około 23 miliony euro.

 

Ponad 3 proc. zdarzeń drogowych w Polsce powodują kierowcy z zagranicy. W 2017 r. byli sprawcami 14,6 tys. wypadków i kolizji - niemal tyle samo co rok wcześniej. Poszkodowanym wypłacono z tego tytułu świadczenia na łączną kwotę 110 mln zł. Najwięcej zdarzeń na polskich drogach spośród obcokrajowców powodowali kierowcy z Niemiec - 28,4 proc.

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych przyjęło sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Biura za rok 2017. Udzieliło też absolutorium Zarządowi oraz Radzie Biura.

Jak poinformował Duński Urząd Nadzoru Finansowego (Finanstilsynet), 8 maja 2018 r. likwidator towarzystwa ubezpieczeniowego Alpha Insurance A/S wystąpił do sądu z wnioskiem o dobrowolną likwidację towarzystwa wskutek niewypłacalności (bankructwa). 

Brawura, nadmierna prędkość i poczucie bezkarności sprawiają, że kierujący pojazdamina polskich numerach rejestracyjnych powodują na zagranicznych drogach coraz więcej zdarzeń. W 2017 r. byli sprawcami 65,2 tys. kolizji i wypadków. To o 3 tys. szkód więcej niż rok wcześniej. Tradycyjnie najwięcej zdarzeń z ich winy miało miejsce na drogach Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch. Ponownie wzrosła też na zagranicznych drogach liczba kolizji i wypadków spowodowanych przez kierujących nieubezpieczonymi pojazdami z polskimi tablicami rejestracyjnymi. W 2017 r. spowodowali 415 zdarzeń. PBUK pokryło z tego tytułu świadczeniao łącznej wartości blisko 12 mln zł.

Gdy Sąd Najwyższy rozstrzygał w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich poszkodowanego, który doznał poważnych obrażeń, wskazywano na ubezpieczeniowe skutki wyższych świadczeń, również w odniesieniu do spraw z ostatnich 20 lat. Obejmą one także zdarzenia o charakterze transgranicznym, ponieważ o zadośćuczynienie będą mogli się ubiegać poszkodowani w Polsce obcokrajowcy.

O polskim ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zwykło się mawiać, że jest przypisane do pojazdu. Jest to niewątpliwie uproszczenie, które wprowadza pewne niedomówienia.

Polska Izba Ubezpieczeń wyróżniła Michała Szyszkę, dyrektora wydziału likwidacji szkód Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych odznaką "Za Zasługi dla Ubezpieczeń". Laur ten przyznawany jest osobom, którym rynek ubezpieczeniowy w Polsce zawdzięcza szczególny wkład w jego rozwój. 

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych udostępniło nową stronę internetową. Serwis zawiera praktyczne informacje dla zmotoryzowanych, narzędzia ułatwiające przystąpienie do likwidacji szkody transgranicznej i jest przystosowany do użytkowania zarówno na komputerach, jak i na urządzeniach mobilnych. Podobnie jak dotchczas, strona internetowa przygotowana jest zarówno w języku polskim, jak i angielskim. 

1 stycznia 2018 r. wzrosną kary za brak OC. Zmotoryzowani poruszający się nieubezpieczonymi pojazdami osobowymi muszą się liczyć z sankcją w wysokości nawet 4,2 tys. zł, a ciężarowymi - nawet 6,3 tys. zł. 

Czechy to kraj mający podobne doświadczenia w zakresie kształtowania procedur związanych z likwidacją szkód komunikacyjnych. Jednak niektóre rozwiązania zostały w tym kraju wprowadzone na innych zasadach niż w Polsce. O tym i wielu innych, specyficznych dla czeskiego rynku faktach opowiadał Jakub Hradec, ekspert w czeskim Biurze Zielonej Karty (Ceska Kancelar Pojistitelu), na spotkaniu zorganizowanym przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...