O Biurze

PBUK to organizacja skupiająca zakłady ubezpieczeń, które na terytorium Polski prowadzą obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, popularnie zwane OC komunikacyjnym.

Zgodnie z zasadami Systemu Zielonej Karty Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych pełni funkcję Biura Narodowego reprezentującego Polskę w Systemie i będącego członkiem Rady Biur. Spełniając wymogi stawiane przez tzw. Rekomendację Genewską ONZ (Recommendation No 5 on Insurance of Motorists Against Third Party Risks z 25.01.1949) PBUK jest organizacją uznaną przez rząd RP, która podpisała i podpisuje odpowiednie umowy ze swoimi odpowiednikami z innych państw należących do Systemu Zielonej Karty.

Członkostwo Polski w Systemie Zielonej Karty datuje się od 1958 roku, kiedy to po wprowadzeniu w Polsce obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w ruchu środków komunikacji (1952), członkiem Rady Biur stał się Państwowy Zakład Ubezpieczeń. W wyniku kolejnych zmian prawodawstwa polskiego reprezentowanie Polski w Systemie przechodziło kolejno na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. (1960-1990), Polskie Biuro Zielonej Karty (1990-1996) i Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych (od 10.05.1996) powołane do życia na mocy rozdziału 10 noweli do ustawy o działalności ubezpieczeniowej z 28.07.1990. Znowelizowana ustawa z 8.06.1995 nadała PBUK osobowość prawną i stwierdziła, że przejmuje ono wszystkie funkcje, prawa i obowiązki Polskiego Biura Zielonej Karty.

Począwszy od dnia 01.01.2004 zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK obowiązującą nazwą Biura jest Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

W ramach prowadzonej działalności PBUK zajmuje się m.in. organizowaniem likwidacji lub bezpośrednią likwidacją szkód spowodowanych w Polsce przez posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą. PBUK zajmuje się także wystawianiem dokumentów ubezpieczeniowych ważnych w innych krajach Systemu Zielonej Karty, w tym również ubezpieczeń granicznych ważnych w krajach EOG. Wystawione przez PBUK dokumenty wykorzystywane są przez zakłady ubezpieczeń przy zawieraniu umów ubezpieczenia w ramach prowadzonej przez nie działalności.

Ponadto PBUK pełni rolę organu odszkodowawczego i ośrodka informacji.