Zadania

Prowadząc swoją działalność PBUK zajmuje się:

  1. wystawianiem dokumentów ubezpieczeniowych (certyfikatów Zielonych Kart) ważnych w innych krajach Systemu Zielonej Karty.
  2. zawieraniem z Biurami Narodowymi z innych państw Systemu umów o wzajemnym uznawaniu dokumentów ubezpieczeniowych;
  3. organizowaniem likwidacji szkód lub bezpośrednią likwidacją szkód spowodowanych na terytorium Polski przez posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą posiadających ważne dokumenty ubezpieczeniowe (Zielonej Karty) wystawione przez zagraniczne Biura Narodowe;
  4. organizowaniem likwidacji lub bezpośrednią likwidacją szkód spowodowanych na terytorium Polski przez posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w państwach, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego (tj. krajach EOG, Andorze,Serbii, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii);
  5. określaniem zasad i trybu dystrybucji dokumentów ubezpieczeń granicznych, a w szczególności ustalaniem wzorów tych dokumentów oraz ich ewidencjonowaniem.

Ponadto PBUK pełni rolę:

1 Organu odszkodowawczego

 Czwarta Dyrektywa w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych powołała do życia instytucję Organu odszkodowawczego, którego funkcję na terenie Polski pełni, na mocy Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK z 22 maja 2003r, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Instytucja ta z zasady podejmuje działania w przypadku, jeżeli zakład ubezpieczeń nie wypełnia, określonych normami Dyrektywy, obowiązków.

Organ odszkodowawczy rozpatruje roszczenia powstałe w związku z ruchem pojazdów zarejestrowanych na terytorium państw EOG, jeżeli:

  • wypadek wydarzył się na terenie państwa należącego do EOG, innego niż miejsce zamieszkania poszkodowanego,
  • wypadek wydarzył się na terenie państwa trzeciego, należącego do Systemu Zielonej Karty.

Organ odszkodowawczy przystępuje do rozpatrzenia roszczenia w przypadku, gdy:

  • zakład ubezpieczeń (lub jego reprezentant ds. roszczeń) nie udzielił w terminie trzech miesięcy od zgłoszenia szkody odpowiedzi na zgłoszone roszczenie wraz z uzasadnieniem,
  • zakład ubezpieczeń nie ustanowił reprezentanta ds. roszczeń w kraju poszkodowanego,
  • w terminie dwóch miesięcy od daty wypadku nie udało się ustalić zakładu ubezpieczeń odpowiedzialnego za szkodę.

 Organ odszkodowawczy przystępuje do działania na wniosek poszkodowanego, w terminie dwóch miesięcy od zgłoszenia roszczenia w Organie odszkodowawczym, jeżeli w tym okresie zakład ubezpieczeń (lub jego reprezentant ds. roszczeń) nie przedstawił poszkodowanemu odpowiedzi z uzasadnieniem na zgłoszone roszczenie.

Organ odszkodowawczy nie rozpatruje roszczeń, jeżeli poszkodowany wystąpił na drogę sądową przeciwko zakładowi ubezpieczeń, w którym sprawca miał wykupioną polisę ubezpieczenia OC.

2Ośrodka informacji

Ośrodek informacji ma za zadanie gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz informacji o reprezentantach ds. roszczeń ustanowionych przez zakłady ubezpieczeń.


W Polsce rolę ośrodka informacji pełnią:

1. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny


UFG dysponuje bazą danych o zawartych ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce, o zakładach ubezpieczeń prowadzących na terenie Polski działalność ubezpieczeniową w grupie 10 (z wyłączeniem OC przewoźnika) oraz ich reprezentantów do spraw roszczeń poza granicami naszego kraju.

2. Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych


PBUK ustala i udostępnia informacje o zagranicznych zakładach ubezpieczeń, w których ubezpieczeni byli sprawcy wypadków, jak również o reprezentantach do spraw roszczeń ustanowionych w Polsce. Informacje te PBUK uzyskuje od zagranicznych ośrodków informacji.


W przypadku zdarzenia (kolizji, wypadku drogowego itp.), które miało miejsce za granicą, z udziałem pojazdu zarejestrowanego w jednym z krajów EOG i Szwajcarii istnieje możliwość dochodzenia swoich roszczeń w Polsce. W tym celu należy po powrocie do Polski skontaktować się z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które na podstawie danych dotyczących sprawcy szkody (nr rejestracyjny pojazdu, kraj rejestracji pojazdu) przekaże informację, w jakim zakładzie ubezpieczeń sprawca zdarzenia był ubezpieczony oraz kto jest jego reprezentantem ds. roszczeń działającym w Polsce.

Po uzyskaniu powyższych informacji roszczenie można zgłosić bezpośrednio do reprezentanta ds. roszczeń, który ma obowiązek udzielić poszkodowanemu uzasadnionej odpowiedzi w terminie 90 dni od daty zgłoszenia roszczenia. Jeśli w tym terminie poszkodowany nie uzyska uzasadnionej odpowiedzi od reprezentanta ds. roszczeń może zgłosić swoje roszczenie do organu odszkodowawczego, którego funkcję pełni Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Roszczenie może być zgłoszone bezpośrednio do organu odszkodowawczego również w sytuacji gdy zagraniczny zakład ubezpieczeń, w którym ubezpieczony był sprawca zdarzenia, nie ustanowił na terytorium Polski swojego reprezentanta ds. roszczeń.

ZapiszZapisz