O Systemie

Zielona karta Głównym celem działającego od 1 stycznia 1953 r. Systemu Zielonej Karty jest zapewnienie, aby poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych mogli otrzymać należne im odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych przez kierowcę pojazdu zarejestrowanego za granicą oraz aby zmotoryzowani nie byli zmuszeni do nabywania ubezpieczenia OC komunikacyjnego na granicy każdego z odwiedzanych przez nich krajów.

 

Kraje członkowskie Systemu osiągają ten cel poprzez stworzenie w oparciu o uregulowania Rekomendacji Genewskiej ONZ(Recommendation No 5 on Insurance of Motorist Against Third Party Risks - 25.01.1949) systemu dwustronnych umów na mocy których Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy (Zielona Karta)uznawany jest przez rządy państw, których Biura Narodowe należą do Systemu - bez dodatkowych formalności i opłat - za dowód istnienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z prawem ubezpieczeniowym obowiązującym w ich kraju.

Systemem zarządza Rada Biur utworzona przez Biura Narodowe z państw członkowskich Systemu.

System Zielonej Karty jest w zasadzie systemem europejskim; obecnie należą do niego prawie wszystkie europejskie rynki ubezpieczeniowe oraz rynki ubezpieczeniowe Azerbejdżanu, Iranu, Izraela, Maroka i Tunezji. Podstawowymi warunkami przystąpienia do Systemu jest istnienie w państwie, którego Biuro Narodowe jest kandydatem, obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz ustanowienie Biura Narodowego reprezentującego dany rynek ubezpieczeniowy.

Obecnie System Zielonej Karty zrzesza 47 Biur Narodowych.

W ramach Systemu Zielonej Karty funkcjonuje Porozumienie Wielostronne, zgodnie z którym kierowcy pojazdów zarejestrowanych w państwach, Biura Narodowe których są Sygnatariuszami Porozumienia mogą poruszać się po terytoriach tych państw bez konieczności posiadania Zielonej Karty. W ich przypadku domniemywa się posiadanie ważnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartego w kraju, w którym pojazd został zarejestrowany o czym świadczy ważna tablica rejestracyjna pojazdu. Do Porozumienia Wielostronnego należy 32 spośród 47 członków Systemu Zielonej Karty, w tym Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone PBUK | realizacja: 3wstudio.pl