Aktualności

Cze 26

Nowy skład Rady PBUK

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych uzupełniło skład Rady Biura. W związku z rezygancją Romana Pałaca, do składu Rady wybrana została Aleksandra Agatowska, p.o. Prezesa Zarządu PZU Życie SA.

 

Zgromadzenie, które odbyło się 26 czerwca 2020 r., jednogłośnie zatwierdziło sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności PBUK za rok 2019 oraz udzieliło absolutorium Zarządowi. 

 

W związku z rezygnacją Romana Pałaca z zasiadania w Radzie Biura, uzupełniło też jej skład, powołując do niej Aleksandrę Agatowską, p.o. Prezesa Zarządu PZU Życie SA.

 

Rada działa obecnie w składzie:

  • Ireneusz Arczewski - Przewodniczący
  • Aleksandra Agatowska - członek
  • Krzysztof Kudelski - członek
  • Jerzy Lenard - członek