Aktualności

Lis 12

Twardy Brexit utrudni uzyskiwanie odszkodowań po wypadkach drogowych

Bezumowne opuszczenie struktur Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo spowoduje komplikacje w zakresie swobody przemieszczania się pojazdami mechanicznymi między tym państwem, a krajami EOG. Utrudni też poszkodowanym w wypadkach transgranicznych dochodzenie roszczeń. PBUK oraz Rada Biur, skupiająca Biura Narodowe państw członkowskich Systemu Zielonej Karty, przygotowały szereg rozwiązań wprowadzających na tym polu znaczne udogodnienia.

 

Zjednoczone Królestwo opuści struktury Unii Europejskiej najprawdopodobniej bez umowy. Stanie się to 31 grudnia 2020 r. Zmienią się więc relacje między tym państwem, a krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym Polską. Będzie to miało konsekwencje zarówno dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, jak i poszkodowanych w wypadkach transgranicznych. 

 

Brexit PBUK 

 

W przypadku Systemu Zielonej Karty, Biuro Narodowe Zjednoczonego Królestwa (MIB) pozostanie jego członkiem. Na mocy Dyrektywy Komunikacyjnej wszystkie Biura Narodowe krajów EOG udzielają wzajemnych gwarancji w ramach Porozumienia Wielostronnego. 

 

 

- Mając na uwadze ochronę poszkodowanych w wypadkach transgranicznych oraz posiadaczy i kierujących pojazdami mechanicznymi zarejestrowanymi w jednym z krajów EOG i Zjednoczonego Królestwa, dotychczasowi sygnatariusze Porozumienia Wielostronnego, w tym PBUK oraz MIB, podjęli decyzję o dalszym dobrowolnym członkostwie MIB w Porozumieniu Wielostronnym, z zachowaniem wszelkich dotychczasowych praw i obowiązków - mówi Mariusz Wichtowski, Prezes Zarządu PBUK.

 

 

W konsekwencji utrzymany zostanie swobodny przepływ pojazdów mechanicznych miedzy Zjednoczonym Królestwem, a krajami EOG, bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności związanych z ochroną ubezpieczeniową. 

 

 

- W początkowym okresie po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej można się jednak spodziewać perturbacji w chwili przekraczania granicy pomiędzy tym państwem a EOG. Dlatego PBUK zarekomendowało swoim członkom - zakładom ubezpieczeń oferującym na terenie Polski ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - wystawiane certyfikatów Zielonej Karty wszystkim zainteresowanym posiadaczom pojazdów mechanicznych, udającym się do Zjednoczonego Królestwa - dodaje Mariusz Wichtowski.

 

 

Ochrona poszkodowanych, w tym likwidacja szkód i wypłata świadczeń odszkodowawczych, pozostanie w niezmienionym kształcie. 

 

 

- Oznacza to, że wszyscy poszkodowani na terenie Polski, w wypadkach spowodowanych ruchem pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w Zjednoczonym Królestwie, otrzymają odszkodowanie bez względu na to, czy taki pojazd był ubezpieczony, czy też nie - wyjaśnia Mariusz Wichtowski.

 

 

Z kolei System Ochrony Gości umożliwia poszkodowanym uzyskanie odszkodowania w następstwie zdarzenia zaistniałego poza granicami Polski, po powrocie do kraju i bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

 

 

W tym celu Dyrektywa przewiduje, że każdy zakład ubezpieczeń pochodzący z kraju EOG i posiadający licencję w zakresie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zobowiązany jest do wyznaczenia swojego reprezentanta do spraw roszczeń w każdym kraju EOG. Jego zadaniem jest przeprowadzenie całego postępowania likwidacyjnego, z wypłatą odszkodowania włącznie. Regulacja ta przestanie obowiązywać wobec Zjednoczonego Królestwa. Poszkodowani w wypadkach zaistniałych w Zjednoczonym Królestwie nie będą już mieć prawa do dochodzenia roszczeń w kraju swojego zamieszkania. Pozostanie im jedynie droga postępowania cywilnego kierowanego bezpośrednio wobec brytyjskiego zakładu ubezpieczeń. Jednak w celu zgłoszenia roszczeń wobec zakładu ubezpieczeń niezbędne jest uzyskanie potwierdzenia istnienia stosownego ubezpieczenia komunikacyjnego OC. 

 

 

- Aby zapewnić poszkodowanym możliwość uzyskania takich informacji Biura Narodowe Polski i Zjednoczonego Królestwa, czyli PBUK oraz MIB, zawarły porozumienie umożliwiające wymianę danych w interesie poszkodowanych i dla zabezpieczenia ich praw odszkodowawczych - mówi Mariusz Wichtowski.

 

 

Wyjście Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej wiązać się będzie również z zakończeniem działalności reprezentantów do spraw roszczeń oraz Organu Odszkodowawczego w tym kraju. Uniemożliwi to poszkodowanym - obywatelom i rezydentom Zjednoczonego Królestwa - dochodzenie roszczeń w kraju ich zamieszkania w przypadku zdarzeń zaistniałych na terenie EOG. W podobnej sytuacji znajdą się obywatele oraz rezydenci Polski w odniesieniu do wypadków zaistniałych na terenie Zjednoczonego Królestwa. Dotyczyć to będzie również zdarzeń, w których sprawca był nieubezpieczony.

 

 

W celu zabezpieczenia interesów poszkodowanych PBUK (jako Organ Odszkodowawczy) oraz MIB zawarły porozumienie przewidujące dalsze prowadzenie postępowań likwidacji szkód przez Organy Odszkodowawcze w odniesieniu do wszystkich zdarzeń zaistniałych i zgłoszonych do PBUK i MIB do zakończenia okresu przejściowego. - Po tym terminie poszkodowani nie będą mieć możliwości skorzystania z tej procedury i pozostanie im jedynie możliwość bezpośredniego dochodzenia roszczeń w kraju siedziby zobowiązanego ubezpieczyciela lub funduszu gwarancyjnego w przypadku pojazdów nieubezpieczonych - mówi Mariusz Wichtowski.

 

 

W przypadku zdarzeń zaistniałych na terenie Zjednoczonego Królestwa, poszkodowani utracą też możliwość dochodzenia swoich roszczeń od zakładów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa przed sądami powszechnymi w Polsce. 

 

 

Otwartą kwestią pozostaje uznawanie przez wymiar sprawiedliwości Zjednoczonego Królestwa dotychczasowych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

 

 

Zmiana statusu Zjednoczonego Królestwa nie wypłynie natomiast - w zakresie funkcjonowania obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - na sytuację finansową zakładów ubezpieczeń oraz PBUK, jak również finansów publicznych.

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...