Aktualności

Gru 09

Poszkodowani pod parasolem Systemu Zielonej Karty

Blisko 400 tys. zgłaszanych szkód i 2 miliardy euro wypłacanych odszkodowań ? to roczny bilans działania Systemu Zielonej Karty. Skupia on 46 rynków ubezpieczeniowych Europy, Azji i Afryki. Jest najstarszym, po ONZ, porozumieniem międzynarodowym. Właśnie mija 65 lat jego funkcjonowania.

Blisko 400 tys. zgłaszanych szkód i 2 miliardy euro wypłacanych odszkodowań ? to roczny bilans działania Systemu Zielonej Karty. Skupia on 46 rynków ubezpieczeniowych Europy, Azji i Afryki. Jest najstarszym, po ONZ, porozumieniem międzynarodowym. Właśnie mija 65 lat jego funkcjonowania.

 

System Zielonej Karty powstał z rekomendacji Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych z 1949 r. Dzięki niemu właściciele pojazdów mechanicznych wyposażeni przez swoich ubezpieczycieli w Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy ? Zieloną Kartę, mogą bez dodatkowych formalności poruszać się po drogach krajów należących do Systemu. Na mocy dwustronnych umów, rządy państw ? członków Systemu, uznają Zieloną Kartę za dowód posiadania ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, zgodnego z prawem ubezpieczeniowym obowiązującym w ich kraju.

? System stworzono aby ułatwić podróżowanie pojazdami mechanicznymi miedzy poszczególnymi krajami, których biura narodowe są jego członkami. Posiadanie ubezpieczenia OC potwierdza w nim jednolity wystandaryzowany dokument. Najważniejszym celem Systemu jest jednak zagwarantowanie poszkodowanym w transgranicznych wypadkach drogowych realnego prawa do otrzymania odszkodowania ? powiedział Mariusz Wichtowski, prezes zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Poszkodowani mogą zgłaszać roszczenia do reprezentujących kraje pochodzenia pojazdu Biur Narodowych. W Polsce funkcję tę pełni Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

System Zielonej Karty jest największą organizacją ubezpieczeniową w Europie. Obecnie skupia on 46 Biur Narodowych (z Europy, Azji i Afryki) reprezentujących poszczególne rynki ubezpieczeniowe.

 

Rada Biur

Biura Narodowe państw członkowskich stworzyły Radę Biur (Council of Bureaux) z siedzibą w Brukseli. Jest ona instytucją zarządzającą Systemem.

? Rada jest organizacją non profit, techniczną, branżową, niepolityczną i niezwiązaną z jakimikolwiek organami władzy, dzięki czemu zachowuje bezstronność i kieruje się wyłącznie względami merytorycznymi ? powiedział Mariusz Wichtowski, prezes zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, pełniący też funkcję prezydenta Rady.

Oprócz zabezpieczania podstawowych interesów ubezpieczających i poszkodowanych, Rada zajmuje się ? poprzez ośrodki informacyjne ? wymianą danych, zwalczaniem przestępczości ubezpieczeniowej oraz przeciwdziałanienim unikaniu ubezpieczenia.

 

Miliardy dla poszkodowanych

Co roku liczba transgranicznych zdarzeń ubezpieczeniowych w granicach państw Systemu sięga średnio około 400 tys. Roczna wartość transferów finansowych w obrębie Systemu, związanych z wypłacanymi świadczeniami ubezpieczeniowymi, wynosi blisko 2 miliardy euro.

? Działalność ta nie byłaby możliwa bez wsparcia towarzystw ubezpieczeniowych ? członków Biur Narodowych w poszczególnych krajach ? powiedział Mariusz Wichtowski, prezes zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 

Porozumienie Wielostronne

W ramach Systemu Zielonej Karty funkcjonuje Porozumienie Wielostronne, zgodnie z którym kierowcy pojazdów zarejestrowanych w państwach, Biura Narodowe których są Sygnatariuszami Porozumienia mogą poruszać się po terytoriach tych państw bez konieczności posiadania Zielonej Karty. W ich przypadku domniemywa się posiadanie ważnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartego w kraju, w którym pojazd został zarejestrowany o czym świadczy ważna tablica rejestracyjna pojazdu. Do Porozumienia Wielostronnego należy 32 spośród 46 członków Systemu Zielonej Karty, w tym Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 

System Ochrony Gości

Rada Biur zarządza Systemem Ochrony Gości, który powstał w związku z wejściem w życie IV Dyrektywy Komunikacyjnej UE w 2000 r. W tym roku System ten obchodzi 15 lat swojej działalności. Skupia on fundusze gwarancyjne, organy odszkodowawcze i centra informacyjne 31 rynków ubezpieczeniowych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...