Aktualności

Lip 29

Notatki policyjne online - szybsza wymiana informacji z ubezpieczycielami

Po rozbudowaniu przez Policję systemu mobilnego o możliwość rejestracji bezpośrednio na miejscu wypadku lub kolizji notatek policyjnych, tak zwanych kart zdarzenia znacznie skrócił się czas dostarczania informacji o zdarzeniach do zakładów ubezpieczeń. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny we współpracy z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych przygotował rozwiązanie informatyczne, które umożliwia wymianę danych między policją a ubezpieczycielami w trybie online, dzięki czemu możliwa jest szybsza wypłata odszkodowań. 

 

Aż dwie trzecie notatek policyjnych trafia do systemu w czasie krótszym niż dwie godziny od momentu zdarzenia. Dla porównania, rok temu średni czas wprowadzenia notatki wynosił około dwóch dni. Notatki policyjne są ważnymi dokumentami umożliwiającymi zakładom ubezpieczeń weryfikację zgłaszanych do nich szkód. Już teraz notatki w większości są wprowadzane do systemu bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Ogólny poziom wypełniania kart zdarzenia na miejscu zdarzenia wynosi dla wszystkich jednostek Policji 84 procent, a niektóre osiągają wynik ponad 95 procent. Zgodnie z założeniami wszystkie notatki mają być sporządzane w formie elektronicznej, forma papierowa jest dopuszczalna tylko w określonych przypadkach.

 

- Projektując wspólnie z Policją i Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych  system umożliwiający przekazywanie online notatek policyjnych zakładom ubezpieczeń braliśmy pod uwagę potrzeby i możliwości wszystkich zainteresowanych. W pierwszym etapie, który uruchomiliśmy pod koniec 2018 r., chodziło o skrócenie samego procesu wymiany danych, które wcześniej przekazywane były na nośnikach fizycznych. Cieszymy się, że Policja zrobiła następny krok i od początku maja tego roku korzysta z funkcjonalności mobilnej, co nie tylko przyspieszy przekazywanie notatek ubezpieczycielom, ale też poprawi jakość zawartych w nich informacji - powiedziała Małgorzata Ślepowrońska, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

- Proponując kilkanaście lat temu wprowadzenie ustawowego obowiązku przekazywania przez Policję danych o wypadkach drogowych, z jednej strony braliśmy pod uwagę przyszłe zmiany dyrektywy komunikacyjnej w tym zakresie, a z drugiej - chcieliśmy być jednym z pierwszych rynków EOG, które takie rozwiązanie zaadaptują. Podstawowym celem było i pozostaje skrócenie czasu oczekiwania poszkodowanych na zaspokojenie ich roszczeń. Początkowo wymiana danych odbywała się w długich cyklach z wykorzystaniem konwencjonalnych nośników danych. Z czasem wprowadzane były coraz nowocześniejsze rozwiązania, które znacznie przyspieszały przekazywanie informacji. Dzięki sukcesywnie i skutecznie rozwijanej platformie UFG mamy obecnie dostęp do danych o wypadkach w czasie rzeczywistym, a także możliwość ich weryfikacji przez zakłady ubezpieczeń - powiedział Mariusz Wichtowski, prezes zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 

Policja dysponuje obecnie 9 tysięcy urządzeń mobilnych umożliwiających sporządzanie notatek w postaci elektronicznej, a każdy patrol powinien już posiadać takie urządzenie i rejestrować notatki wyłącznie elektronicznie. Moduł mobilny jest zintegrowany z rejestrami publicznymi takimi jak PESEL i CEPiK, automatycznie zapisuje współrzędne GPS z miejsca zdarzenia, a wszystkie wprowadzone dane zapisują się natychmiast w centrali. Zakłady ubezpieczeń, w których polisy OC mieli wykupione uczestnicy zdarzenia, mają dostęp do policyjnych notatek średnio już po 7 minutach od chwili wprowadzenia ich do systemu. 

 

- Usprawnienie procesu komunikacji jest ważne zarówno dla wysokiej efektywności pracy funkcjonariuszy jak i szybkiego dostępu do nich zainteresowanych podmiotów - informuje komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komedy Głównej Policji.

 

UFG przygotował i udostępnił rozwiązanie informatyczne, natomiast administratorem danych z notatek policyjnych na potrzeby firm ubezpieczeniowych jest PBUK. To tej instytucji - zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK - Policja przekazuje informacje dotyczące poszczególnych wypadków i zdarzeń drogowych. 

 

Policja sporządza rocznie około 500 tysięcy notatek ze zdarzeń drogowych, do których wezwano funkcjonariuszy. W notatkach znajdują się m.in. informacje o czasie i miejscu zdarzenia drogowego, jego okolicznościach oraz o uczestniczących w nim pojazdach, jak również o tym, gdzie ich właściciele wykupili ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Informacje te są udostępniane za pośrednictwem UFG wyłącznie tym zakładom ubezpieczeń, które wystawiły polisę OC pojazdów biorących udział w kolizji bądź wypadku.

 

Z systemu notatek policyjnych skorzystało do tej pory dwudziestu dwóch ubezpieczycieli, co oczywiście stanowi lwią część rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce. Ubezpieczyciele korzystają z dostępu w różny sposób i w różnych trybach, a według danych na koniec czerwca 2021 r., ubezpieczyciele przekazali do systemu ponad 408 tysięcy zleceń pobrań, zaś łączna liczba pobranych notatek ze zdarzeń drogowych to ponad 78 milionów takich dokumentów. Szybszy obieg notatek i wymiana ich między zainteresowanymi stronami ma w zamierzeniu projektantów systemu przyspieszyć wypłatę odszkodowań ofiarom wypadków drogowych. 

 

29 lipca 2021 r.

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...