Aktualności

Cze 27

Walne Zgromadzenie PBUK udzieliło absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej

W dniu 27 czerwca 2016 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgromadzenie jednogłośnie zatwierdziło sprawozdanie finansowe Biura oraz sprawozdanie z działalności w 2015 r. Udzieliło też absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

W dniu 27 czerwca 2016 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgromadzenie jednogłośnie zatwierdziło sprawozdanie finansowe Biura oraz sprawozdanie z działalności w 2015 r. Udzieliło też absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

 

Zarząd PBUK przedstawił ponadto członkom Biura informację nt. decyzji podjętych na ostatnim Zgromadzeniu Ogólnym Rady Biur Systemu Zielonej Karty, które odbyło się 2 czerwca 2016 r.

 

Zgromadzenie Ogólne rozpatrzyło i przyjęło sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r. Podjęło też decyzję w sprawie wprowadzenia kryteriów oceny wiarygodności finansowej poszczególnych rynków ubezpieczeniowych, których Biura Narodowe są członkami Systemu.

 

Przyjęło również zmiany w Regulaminie Wewnętrznym mające na celu przyspieszenie realizacji zobowiązań finansowych ubezpieczycieli i poszczególnych Biur Narodowych. Przedmiotem obrad były też zagadnienia dotyczące technicznych aspektów działania i Systemu.