Aktualności

Wrz 22

Przewoźnicy w Calais z dobrym ubezpieczeniem są bezpieczniejsi

Wśród kierowców transportujących towary przez Calais narasta poczucie zagrożenia ze strony imigrantów. Firmy przewozowe liczą straty. Wszyscy czekają na pomoc państwa. Tymczasem z pomocą, przynajmniej w części, mogą przyjść ubezpieczyciele.

Wśród kierowców transportujących towary przez Calais narasta poczucie zagrożenia ze strony imigrantów. Firmy przewozowe liczą straty. Wszyscy czekają na pomoc państwa. Tymczasem z pomocą, przynajmniej w części, mogą przyjść ubezpieczyciele.

 

Z relacji kierowców wynika, że imigranci rzucają w TIR-y ciężkimi przedmiotami albo niebezpiecznie tarasują nimi przejazd, aby wymusić zatrzymanie pojazdu i stworzyć sobie możliwość dostania się do środka. Gdy już im się to uda, dokonują szkód w transportowanych ładunkach, niszcząc lub grabiąc mienie.

 

? Codziennie dochodzi do kilku ataków na kierowców ? informował niedawno media Jan Buczek, prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. ? Imigranci rzucają w TIR-y młotkami czy kamieniami, by je zatrzymać ? i dostać się do kabiny. A kierowcy są wobec aktów agresji bezsilni i pozostawieni sami sobie ? mówił Jan Buczek.

 

Kierowcy skarżą się też, że często dochodzi do przepychanek z imigrantami, ataków i innych zagrożeń w czasie których także wyrządzane są szkody w mieniu lub na osobach poza pojazdem.

 

Tymczasem ochronę kierowców i pasażerów pojazdów, ochronę przed finansowymi skutkami potencjalnych zdarzeń drogowych, a także ochronę przewożonego nimi mienia dają przewoźnikom odpowiednie polisy ubezpieczeniowe. Nie wyeliminują one niebezpiecznych zjawisk, jakie czyhają na drogach. Mogą jednak zniwelować ich finansowe skutki.

 

Trudno bowiem oczekiwać wyrównania szkód przez zdesperowanych i pozbawionych majątku imigrantów. Warto jednak przyjrzeć się z jakich form ochrony mogą skorzystać kierowcy pojazdów transportujących towary przez Calais.

 

Podstawowe ubezpieczenia to:

1. OC komunikacyjne
2. Następstwa nieszczęśliwych wypadków
3. Koszty leczenia
4. Auto casco
5. Ubezpieczenie ładunku

 

 

OC komunikacyjne

 

W całej Europie ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe. Jednak niesie ono ze sobą szereg korzyści. Gwarantuje wypłatę świadczeń na rzecz poszkodowanych w zdarzeniach objętych jego zakresem, ale także zabezpiecza kierowcę i posiadacza pojazdu przed finansowymi skutkami z tego tytułu.

 

? Specyficzne uregulowania prawne w innych krajach, w szczególności we Francji, nakładają odpowiedzialność na kierującego pojazdem także w sytuacjach, do jakich dochodzi w Calais ? mówi Mariusz Wichtowski, prezes zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 

W przypadku braku stosownego ubezpieczenia komunikacyjnego OC, kierowca i posiadacz pojazdu zobowiązani będą wówczas do solidarnego pokrycia szkód w mieniu lub na osobach znajdujących się poza pojazdem.

 

 

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

 

Uzyskanie rekompensaty za własne szkody w Calais jest praktycznie niemożliwe bez własnej polisy.

 

? Na wypadek odniesienia jakichkolwiek obrażeń należy więc rozważyć zawarcie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW), obejmującego zarówno kierowcę, jak i wszystkich pasażerów pojazdu ? radzi prezes PBUK.

 

Ubezpieczenie w tym zakresie zazwyczaj zawrzeć można jako ryzyko dodatkowe do ubezpieczenia OC lub AC. Z uwagi na jego komplementarność do polisy podstawowej, jego cena jest skalkulowana na dość niskim poziomie. Warto jednocześnie zadbać, aby suma gwarancyjna była na racjonalnym poziomie.

 

 

Koszty leczenia

 

W przypadku omawianych zdarzeń należy liczyć się również z możliwością doznania obrażeń. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która możemy uzyskać w Narodowym Funduszu Zdrowia na czas wyjazdu, gwarantuje pokrycie świadczeń medycznych w krajach unijnych.

 

Tym niemniej warto rozważyć zawarcie dobrowolnego ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. ? Niezależnie bowiem od potrzeby pokrycia kosztów leczenia mogą pojawić się dodatkowe wydatki związane np. z koniecznością transportu chorego do kraju, zakwaterowania poza szpitalem na czas konieczny do podjęcia dalszej podróży lub też kosztów podróży osób bliskich w związku z koniecznością opieki nad poszkodowanym ? wyjaśnia Mariusz Wichtowski.

 

 

Auto casco i ubezpieczenie ładunku

 

Najczęściej jednakże dochodzić może do uszkodzenia samego pojazdu. Jedyną zaś możliwością odzyskania poniesionych kosztów naprawy, holowania, parkowania itd. będzie ich dochodzenie z polisy auto casco. Warto aby posiadała ona rozszerzenia assistance.

 

Natomiast w przypadku uszkodzenia ładunku, ewentualne pokrycie kosztów jego zniszczenia zabezpieczy polisa cargo.

 

Należy przy tym pamiętać, aby w miarę możliwości w każdym przypadku zgłosić zdarzenie właściwym władzom (policji, służbom granicznym, celnym itd.), bądź też w inny sposób zadbać o udokumentowanie uszkodzeń, strat lub obrażeń. Znacząco ułatwi to dochodzenie roszczeń z zawartej umowy.

 

 

Przewoźnicy towarów, świadczący usługi w transporcie drogowym do Wielkiej Brytanii, przejeżdżający przez Calais, gdzie dochodzi do napaści ze strony imigrantów, nie są całkowicie bezradni. Właściwe ubezpieczenia mogą zabezpieczyć ich interesy. Choć nie uchronią przed potencjalnym ryzykiem, zniwelują jego skutki finansowe.

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...