Aktualności

Lis 23

Zielonych Kart coraz mniej, ale System wciąż się powiększa

Jeszcze kilkanaście lat temu polski rynek ubezpieczeniowy wydawał nawet ok. 3,5 mln Zielonych Kart rocznie. Dziś ich liczba nie przekracza 500 tysięcy i utrzymuje się od kilku lat na stałym poziomie.

 

Zielona Karta to międzynarodowy certyfikat, potwierdzający posiadanie przez zmotoryzowanego obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Dokument jest ważny na terenie tych państw, które zostały na nim wskazane.

 

System Zielonej Karty zrzesza obecnie 48 rynków ubezpieczeniowych. Polski rynek ubezpieczeniowy jest członkiem tej organizacji od blisko 60 lat, a reprezentowany w nim jest przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 

Zielone Karty 2016 01

 

Z chwilą akcesji Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004 r.) PBUK przystąpiło do Porozumienia Wielostronnego. Dzięki temu zmotoryzowani mogą poruszać się pojazdami zarejestrowanymi w Polsce bez przeszkód po całym terytorium EOG, Andory, Serbii i Szwajcarii, legitymując się polisą komunikacyjnego OC, zakupioną w Polsce, bez konieczności spełniania dodatkowych warunków. Do Porozumienia Wielostronnego należy 32 spośród 48 członków Systemu Zielonej Karty.

 

- Do momentu przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej roczna liczba wystawianych certyfikatów  Zielonej Karty sięgała blisko 3,5 miliona. Począwszy od 1 maja 2004 r. ich liczba sukcesywnie malała. Wpłynęło na to zarówno przystąpienie do Porozumienia Wielostronnego, jak i rozszerzenie wspólnego rynku ubezpieczeniowego o kraje bałtyckie - Litwa, Łotwa, Estonia - oraz sąsiadujące z Polską Czechy i Słowację, stanowiące częsty kierunek wyjazdów lub koniecznego tranzytu - wyjaśnia Mariusz Wichtowski.

 

Zielone Karty 2016 02

 

System Zielonej Karty działa od 1 stycznia 1953 r. Stworzono go w oparciu o Rekomendację Genewską ONZ (Recommendation No 5 on Insurance of Motorists Against Third Party Risks - 25 stycznia 1949 r.) w sprawie dwustronnych umów, na mocy których Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy (Zielona Karta) uznawany jest przez rządy państw, których Biura Narodowe należą do Systemu, za dowód istnienia ubezpieczenia komunikacyjnego OC w ich kraju.

 

- Celem utworzonego blisko 70 lat temu Systemu Zielonej Karty było i pozostaje umożliwienie swobodnego przemieszczania się pojazdami mechanicznymi w obrębie krajów, których Biura Narodowe są członkami Systemu. Ułatwienie to było możliwe dzięki wprowadzeniu jednolitego certyfikatu Zielonej Karty gwarantującego istnienie pokrycia ubezpieczeniowego w ramach OC komunikacyjnego przy wjeździe z jednego państwa do drugiego. Do czasu zawarcia pierwszych porozumień bilateralnych i wielostronnych o wzajemnym honorowaniu krajowych ubezpieczeń OC komunikacyjnego, ruch transgraniczny odbywał się wyłączne za okazaniem certyfikatu Zielonej Karty, a w przypadku jego braku, wiązał się  z koniecznością wykupienia ubezpieczenia granicznego - wyjaśnia Mariusz Wichtowski.

 

System Zielonej Karty jest w znacznej mierze systemem europejskim. Należą do niego prawie wszystkie europejskie rynki ubezpieczeniowe, ale również rynki ubezpieczeniowe Azerbejdżanu, Iranu, Izraela, Maroka czy Tunezji. 

 

- Podstawowymi warunkami przystąpienia do Systemu jest istnienie w państwie kandydującym obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz ustanowienie Biura Narodowego reprezentującego dany rynek ubezpieczeniowy. W ubiegłym roku do Systemu przyjęto Azerbejdżan - wyjaśnia Mariusz Wichtowski.

 

W ramach Systemu Zielonej Karty działa Porozumienie Wielostronne. Dzięki niemu kierujący pojazdami zarejestrowanymi w państwach - sygnatariuszach, mogą poruszać się po terytoriach tych państw bez konieczności posiadania Zielonej Karty. W ich przypadku domniemywa się posiadanie ważnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartego w kraju, w którym pojazd został zarejestrowany, o czym świadczy ważna tablica rejestracyjna pojazdu.

 

Natomiast wyjeżdżając do krajów spoza EOG, Andory, Serbii i Szwajcarii samochodem zarejestrowanym w Polsce należy mieć ze sobą certyfikat Zielonej Karty, który otrzymać można (zazwyczaj bez dodatkowych opłat) w zakładzie ubezpieczeń, w którym zawarto ubezpieczenie OC komunikacyjne. Należy pamiętać, iż nawet jeśli zapomnimy zabrać ze sobą certyfikat  w podróż pozostaje możliwość wykupienia go odpłatnie (bezpłatnie jedynie u własnego ubezpieczyciela OC) w jednym za polskich zakładów ubezpieczeń jeszcze przed przekroczeniem granicy. Jeśli o to nie zadbamy będziemy zmuszeni wykupować stosowne ubezpieczenie graniczne  przy przekraczaniu każdej kolejnej granicy poza EOG.

 

- Warto dodać, iż System Zielonej Karty nie jest organizacją polityczną i międzypaństwową. Jest organizacją autonomiczną zrzeszającą rynki ubezpieczeniowe - wyjaśnia Mariusz Wichtowski.

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...