Pytania i odpowiedzi

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

 • 1. Co to jest PBUK?

  Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych jest organizacją skupiającą zakłady ubezpieczeń, które na terytorium Polski oferują obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne OC. Biuro ma zadanie zabezpieczenie praw ubezpieczonych i poszkodowanych w wypadkach.  Wszelka pomoc i informacje są udzielane przez Biuro nieodpłatnie. Więcej o działalności Biura (http://pbuk.pl/pl/o-nas/o-biurze).

 • 2. Co należy do zadań PBUK?

  PBUK pełni kilka funkcji: Biura Narodowego (http://pbuk.pl/pl/o-nas/o-biurze),  Ośrodka Informacji http://pbuk.pl/pl/o-nas/zadania), Organu Odszkodowawczego (http://pbuk.pl/pl/o-nas/zadania).

 • 3. Czy PBUK jest instytucją państwową?

  Nie. PBUK jest organizacją powołana ustawą ale niezależną od państwa. Zadaniem PBUK jest zabezpieczanie potrzeb ubezpieczających pojazdy mechaniczne jak i poszkodowanych w wypadkach drogowych.  Wszelka pomoc i informacje są udzielane przez Biuro nieodpłatnie.

 • 4. Kim są członkowie PBUK?

  Są nimi zakłady ubezpieczeń, które na terytorium Polski oferują obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne OC.  Obecnie jest ich 34.

 • Ubezpieczenia komunikacyjne OC

 • 5. Czym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego?

  To obowiązkowe ubezpieczenia, jakie wykupić muszą właściciele pojazdów mechanicznych (samochód, motocykl, traktor itp.). Ubezpieczenia te są obowiązkowe z mocy Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

 • 6. Dlaczego ubezpieczenie komunikacyjne OC jest obowiązkowe?

  Ubezpieczenie OC komunikacyjne jest obowiązkowe we wszystkich krajach europejskich. Istotą ubezpieczenia komunikacyjnego OC zabezpieczenie interesów ubezpieczonego, a także umożliwienie zaspokojenia roszczeń osób, poszkodowanych w wypadkach drogowych. Pozwala ono na pokrycie szkód wyrządzonych w majątku, na zdrowiu i życiu innym uczestnikom ruchu drogowego oraz zwalnia sprawcę wypadku z odpowiedzialności finansowej wobec osób poszkodowanych.

 • 7. Co to jest ubezpieczenie graniczne?

  Ubezpieczenie graniczne jest rodzajem ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Polisę taką zawiera się na granicy państwa spoza EOG, Andory, Serbii lub Szwajcarii (http://pbuk.pl/pl/oc-komunikacyjne/ubezpieczenie-graniczne), jeśli nie ma się ważnej w tym kraju Zielonej Karty. Umowę ubezpieczenia granicznego zawiera się na granicy na okres 30 dni.

 • 8. Kim są ubezpieczyciel, ubezpieczony, ubezpieczający?

  Ubezpieczycielem jest firma ubezpieczeniowa (zakład ubezpieczeń). Ubezpieczonym jest osoba, na którą zawarta została umowa ubezpieczenia i która skorzysta ze świadczeń z tej umowy. Ubezpieczającym jest osoba, która zawarła umowę ubezpieczenia i opłaca składki.

 • 9. Co to jest szkoda?

  Szkoda to uszczerbek w majątku, dobrach lub interesach prawnie chronionych, których doznał poszkodowany wbrew swej woli.  Za doznane szkody przysługuje mu odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

 • 10. Czym jest odszkodowanie?

  Odszkodowanie jest formą rekompensaty za doznaną szkodę w wyniku zdarzenia losowego.  Jego wysokość musi być adekwatna do rozmiarów powstałej szkody. Odszkodowanie powinno pokrywać zarówno szkodę rzeczywistą, jak i utracone korzyści, czyli to wszystko, co poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie doszło do zdarzenia.

 • 11. Czym jest zadośćuczynienie?

  Zadośćuczynienie jest pieniężną formą rekompensaty z tytułu np. utraconego zdrowia, możliwości realizacji w normalnym życiu bądź też z tytułu utraty więzi z poszkodowanym, który zmarł wskutek wypadku. System Zielonej Karty

 • 12. Co to jest Zielona Karta?

  Zielona Karta (http://pbuk.pl/pl/oc-komunikacyjne/zielona-karta) to Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy będący dowodem, że jego posiadacz objęty jest ubezpieczeniem komunikacyjnym OC zgodnie z prawem ubezpieczeniowym obowiązującym w kraju, który odwiedza, o ile kraj ten należy do Systemu Zielonej Karty (http://pbuk.pl/pl/system-zielonej-karty/biura-narodowe).

 • 13. Co to jest System Zielonej Karty?

  System Zielonej Karty (http://pbuk.pl/pl/system-zielonej-karty/o-systemie) to rodzaj międzynarodowego porozumienia, które gwarantuje, że poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych otrzymają odszkodowania od sprawców kierujących pojazdami zarejestrowanego za granicą. System ten umożliwia także zmotoryzowanym poruszanie się po drogach innych państw bez konieczności nabywania ubezpieczenia komunikacyjnego OC na granicy każdego z odwiedzanych krajów.

 • 14. Kim są Członkowie Systemu Zielonej Karty?

  Członkami Systemu Zielonej Karty są tzw. Biura Narodowe (http://pbuk.pl/pl/system-zielonej-karty/biura-narodowe), reprezentujące poszczególne rynki ubezpieczeniowe .. Biura są organizacjami zrzeszającymi ubezpieczycieli prowadzących w danym kraju działalność w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Zgodnie z wymogami Rekomendacji Genewskiej Biuro jest uznane przez rząd danego państwa i podpisuje odpowiednie umowy z innymi Biurami Narodowymi należącymi do Systemu Zielonej Karty.  System zrzesza obecnie 46 Biur Narodowych z 46 państw. W ramach Systemu funkcjonuje także Porozumienie Wielostronne.

 • 15. Co to jest Porozumienie Wielostronne?

  Porozumienie Wielostronne (http://pbuk.pl/pl/system-zielonej-karty/o-systemie) to porozumienie międzynarodowe funkcjonujące w ramach Systemu Zielonej Karty. Dzięki niemu kierowcy pojazdów zarejestrowanych w państwach będących sygnatariuszami mogą poruszać się po drogach wszystkich tych krajów bez konieczności posiadania Zielonej Karty. W ich przypadku wystarczy ważna polisa komunikacyjna OC wykupiona w kraju, w którym zarejestrowany został pojazd. Do Porozumienia Wielostronnego należy 32 spośród 46 członków Systemu Zielonej Karty, w tym Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 • Zdarzenia drogowe na terenie Polski

 • 16. Jestem poszkodowanym w wypadku w Polsce, sprawcą był kierowca pojazdu zarejestrowanego w kraju EOG, Andorze, Serbii lub Szwajcarii, nie znam nazwy ubezpieczyciela OC tego pojazdu, jak mogę ustalić gdzie był ubezpieczony i gdzie mam zgłosić szkodę?

  Jeżeli znany jest numer rejestracyjny i państwo rejestracji pojazdu sprawcy, wystarczy skontaktować się z PZU lub Wartą, i zgłosić szkodę u jednego z tych ubezpieczycieli, podając posiadane dane. PZU i Warta wykonają oględziny i wycenę szkód w pojeździe. PBUK ustali natomiast, gdzie pojazd był ubezpieczony i przekaże sprawę do załatwienia korespondentowi (przedstawicielowi zagranicznego ubezpieczyciela). Po ustaleniu ubezpieczyciela dokumentacja zgromadzona w PZU lub Warcie zostanie przekazana polskiemu korespondentowi (przedstawicielowi) zagranicznego ubezpieczyciela.

 • 17. Jestem poszkodowanym w wypadku w Polsce, sprawcą był kierowca pojazdu zarejestrowanego w kraju EOG, Andorze, Serbii lub Szwajcarii, znam nazwę ubezpieczyciela OC tego pojazdu - gdzie mam zgłosić szkodę?

  Jeżeli znana jest nazwa ubezpieczyciela sprawcy, wystarczy na stronie internetowej http://pbuk.pl/pl/lista-korespondentow sprawdzić, czy firma ta ma polskiego przedstawiciela (korespondenta) i który z polskich ubezpieczycieli pełni tę funkcję.  Jeśli firma ubezpieczeniowa sprawcy ma korespondenta w naszym kraju, szkodę należy zgłosić u niego. Jeśli firma ubezpieczeniowa sprawcy nie ma korespondenta w Polsce, szkodę należy zgłosić do PZU lub Warty.

 • 18. Jestem poszkodowanym w wypadku w Polsce, sprawcą był kierowca pojazdu z rejestracją zagraniczną – spoza EOG, Andory, Serbii lub Szwajcarii (Rosja, Białoruś, Ukraina, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Albania, Macedonia, Serbia, Mołdawia, Macedonia, Turcja, Tunezja, Maroko, Izrael, Iran) - gdzie mam zgłosić szkodę?

  Kierujący pojazdami zarejestrowanymi poza EOG, Andorą, Serbią lub Szwajcarią mają obowiązek posiadania przy sobie międzynarodowego dowodu ubezpieczenia OC, tzw. Zielonej Karty lub ubezpieczenia granicznego. W przypadku kolizji z takim pojazdem należy spisać numer rejestracyjny i markę, a także koniecznie numer Zielonej Karty z datą jej ważności oraz nazwą ubezpieczyciela, który ją wydał. Jeżeli nie była wymagana interwencja policji, należy sporządzić ze sprawcą oświadczenie o okolicznościach zdarzenia. Warto wozić w samochodzie gotowy druk wspólnego zgłoszenia szkody. Można go pobrać ze strony http://pbuk.pl/postepowanie-w-razie-wypadku/wspolne-zgloszenie-szkody. Przydatne będzie także zdjęcie pojazdu sprawcy i dokumentów ubezpieczenia. Następnie na stronie internetowej http://pbuk.pl/pl/lista-korespondentow należy sprawdzić, czy ubezpieczyciel sprawcy ma polskiego przedstawiciela (korespondenta) i który z polskich ubezpieczycieli pełni tę funkcję.  Jeśli firma ubezpieczeniowa sprawcy ma korespondenta w naszym kraju, szkodę należy zgłosić u niego. Jeśli firma ubezpieczeniowa sprawcy nie ma korespondenta w Polsce, należy zgłosić szkodę w PZU lub Warcie. Jeżeli natomiast nie jest znana nazwa ubezpieczyciela sprawcy, trzeba będzie skontaktować się z PBUK.

 • 19. Jestem poszkodowanym w wypadku w Polsce, sprawcą był kierowca pojazdu z zagraniczną rejestracją spoza EOG, Andory, Serbii lub Szwajcarii, kierowca posiadał polisę ubezpieczenia granicznego ( PL-UG…..), gdzie mam zgłosić szkodę?

  Szkody spowodowane przez pojazdy z rejestracją zagraniczną zaopatrzone w ubezpieczenie graniczne (PL-UG…), wystawione przez zakład ubezpieczeń działający w Polsce, należy zgłosić bezpośrednio temu zakładowi ubezpieczeń. Nazwa zakładu ubezpieczeń znajduje się na pierwszej stronie dokumentu UG, pod danymi pojazdu. Jeżeli natomiast ubezpieczenie graniczne okaże się nieważne (np. upłynął jego termin), szkodę należy zgłosić Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC.

 • 20. Jestem poszkodowanym w wypadku w Polsce, sprawcą był kierowca pojazdu z zagraniczną rejestracją wojskową – gdzie mam zgłosić szkodę?

  W przypadku kolizji z pojazdem wojskowym, szkodę należy zgłosić Komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce (Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Administracyjny). Szkodę należy zgłosić osobiście lub przez pełnomocnika.

 • 21. Jestem poszkodowanym w wypadku w Polsce, sprawcą był kierowca pojazdu z rejestracją zagraniczną. Czy muszę wzywać policję?

  Wezwanie policji nie jest konieczne jeżeli doszło do zwykłej kolizji w wyniku, której nikt nie ucierpiał. Wystarczy wypełnić druk wspólnego zgłoszenia szkody http://pbuk.pl/postepowanie-w-razie-wypadku/wspolne-zgloszenie-szkody, które pozwala obu stronom przedstawić własną wersję zdarzeń lub spisać oświadczenie, w którym zostaną dokładnie opisane okoliczności zdarzenia: data, godzina, miejsce, jak doszło do wypadku, co zostało uszkodzone w pojazdach i poza nimi (znaki drogowe itp.). Należy odnotować możliwie najwięcej danych sprawcy: numer rejestracyjny i marka pojazdu, dane ubezpieczenie OC (nazwa firmy ubezpieczeniowej), numer polisy lub Zielonej Karty, dane personalne sprawcy (imię nazwisko, adres, numer paszportu, dowodu osobistego, pesel). Bardzo pomocne będzie też wykonanie zdjęć pojazdu, z czytelnymi tablicami rejestracyjnymi, dokumentów ubezpieczeniowych itp. Należy pamiętać, że uznanie odpowiedzialności przez sprawcę nie ma skutków prawnych wobec jego ubezpieczyciela.

 • 22. Jak długo trwa ustalenie zagranicznego ubezpieczyciela pojazdu?

  Ustalenie zagranicznego ubezpieczyciela OC pojazdu może trwać maksymalnie 42 dni. W praktyce termin jest uzależniony od szybkości udzielenia odpowiedzi przez zagraniczne biuro narodowe i może być znacznie krótszy.

 • 23. Od kiedy mogę ustalić w PBUK ubezpieczyciela pojazdu z rejestracją unijną posiadając jedynie dane numerów rejestracyjnych – jaka jest data początkowa?

  Początkową datą, od której można w PBUK sprawdzić takie dane, jest moment wejścia Polski do Unii Europejskiej, tj. od 1 maja 2004 r. Jeżeli jednak wypadek wydarzył się ponad 7 lat temu , ze względu na zróżnicowanie przepisów dotyczących przedawnienia w różnych państwach, ustalenie ubezpieczyciela na podstawie numeru rejestracyjnego pojazdu zagranicznego nie zawsze będzie możliwe.

 • 24. Co to jest korespondent zagranicznego ubezpieczyciela w Polsce?

  Korespondent to bezpośredni przedstawiciel w Polsce zagranicznego ubezpieczyciela, do którego można zgłosić szkodę wyrządzoną przez kierowcę pojazdu zarejestrowanego zagranicą i ubezpieczonego w zakresie komunikacyjnego OC w tej właśnie firmie ubezpieczeniowej.

 • 25. Co jest warunkiem wypłaty odszkodowania przez korespondenta?

  Warunkiem wypłaty odszkodowania przez korespondenta jest ustalenie odpowiedzialności cywilnej wskazanego sprawcy oraz potwierdzenie gwarancji ubezpieczeniowych w zagranicznym towarzystwie ubezpieczeń.

 • 26. Co w przypadku, jeżeli zagraniczne towarzystwo ubezpieczeń nie potwierdzi gwarancji ubezpieczeniowych?

  Jeżeli zagraniczny ubezpieczyciel nie potwierdzi gwarancji, szkodę należy zgłosić do PBUK lub PZU bądź Warty. Po dokonaniu ustaleń w kwestii ważności zagranicznych tablic rejestracyjnych, PBUK lub PZU bądź Warta dokona likwidacji szkody. Jeżeli od chwili zgłoszenia szkody upłynie 90 dni i nie uda się do tego czasu ustalić ani ubezpieczyciela ani kraju zarejestrowania pojazdu, szkodę można przekazać do UFG, pod warunkiem, że poszkodowany nie posiada ubezpieczenia AC na pojazd objęty szkodą.

 • 27. Co w przypadku jeżeli zagraniczne biuro narodowe nie potwierdzi faktu zarejestrowania pojazdu – tablice straciły ważność lub były fałszywe?

  Szkodę można zgłosić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem dowolnej firmy ubezpieczeniowej prowadzącej działalność w zakresie OC komunikacyjnego.  W przypadku posiadania ubezpieczenia AC, szkoda może być zlikwidowana wyłącznie z tego ubezpieczenia. W przypadku wystąpienia szkód nieobjętych ubezpieczeniem dobrowolnym (w tym zwyżka składki AC) można się zwrócić z roszczeniem do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

 • 28. Co w przypadku, jeżeli zagraniczne towarzystwo ubezpieczeń nie potwierdzi ważności Zielonej Karty?

  Jeżeli policja zanotowała dane Zielonej Karty (pełny numer, datę ważności, nazwę zakładu ubezpieczeń/biura narodowego) lub też poszkodowany bądź policja dysponuje kopią Zielonej Karty, szkodę należy przekazać do PBUK lub PZU bądź Warty.  Jeżeli od chwili zgłoszenia szkody upłynie 90 dni i nie uda się do tego czasu potwierdzić ważności Zielonej Karty, szkodę można zgłosić do UFG, pod warunkiem, że poszkodowany nie posiada polisy AC.

 • 29. Jakie przepisy prawne mają zastosowanie do likwidacji szkód wyrządzonych w Polsce przez pojazdy na rejestracji zagranicznej?

  Ogólnie przyjętą zasadą jest, że przy likwidacji szkód stosuje się prawo kraju miejsca zdarzenia niezależnie od kraju pochodzenia sprawcy. W przypadku szkód zaistniałych na terytorium Polski stosuje się przepisy prawne obowiązujące w Polsce. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady określone w konwencji o prawie właściwym dla wypadków drogowych dnia 4 maja 1971 r. w Hadze.

 • 30. Jeżeli nie jestem zadowolony ze stanowiska korespondenta, kogo mam pozwać?

  Można się zwrócić bezpośrednio do PBUK z prośbą o interwencję w sprawie. Można też dochodzić odszkodowania na drodze sądowej. Powództwo w takich sprawach powinno być skierowane wyłącznie przeciwko Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Nie można pozwać korespondenta.

 • 31. Czy ustalenie zagranicznego ubezpieczyciela i likwidacja szkody w Polsce coś kosztuje?

  Nie, jest ono całkowicie bezpłatne.

 • Inne sytuacje ubezpieczeniowe w Polsce

 • 32. Czy w PBUK mogę ustalić, gdzie był ubezpieczony w zakresie OC pojazd zarejestrowany w Polsce?

  Nie. Gromadzeniem i udostępnianiem takich danych zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (http://www.ufg.pl)

 • 33. Kupiłem pojazd za granicą i dostałem od właściciela druk ubezpieczenia ważnego do X. Czy mogę posługiwać się tym ubezpieczeniem do końca jego okresu ważności?

  Nie ma żadnej gwarancji, że polisa taka będzie ważna po zmianie właściciela. Zależy to od zasad obowiązujących w kraju pochodzenia pojazdu i kroków podjętych lub nie podjętych przez byłego właściciela.  Jeżeli sprowadzono do Polski pojazd z zamiarem jego zarejestrowania, należy to jak najszybciej zrobić i ubezpieczyć go w zakresie OC w Polsce. Nawet jeżeli przy zakupie pojazdu przekazano dotychczasową polisę OC pojazdu, wystawioną przez zagranicznego ubezpieczyciela, może ona okazać się nieważna nawet jeśli ma długi termin ważności. Pojazd mógł bowiem zostać wyrejestrowany w kraju sprzedaży lub umowa ubezpieczenia mogła zostać wypowiedziana.

 • 34. Mieszkam na stałe w jednym z krajów UE, zakupiłem i zarejestrowałem tam pojazd, ale użytkuje go moja rodzina w Polsce. Czy mogę wykupić OC w Polsce?

  Nie. Posiadacz pojazdu zarejestrowanego za granicą zobowiązany jest kupić obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC w kraju rejestracji pojazdu, w firmie ubezpieczeniowej będącej członkiem tamtejszego biura narodowego.

 • Zdarzenia drogowe za granicą

 • 35. Jak się zachować w razie wypadku za granicą, wzywać policję czy wystarczy wspólne oświadczenie szkody?

  To zależy od przepisów obowiązujących w kraju, w którym miał miejsce wypadek. W większości państw UE, w przypadku zwykłej kolizji (bez ofiar śmiertelnych lub rannych) nie ma obowiązku wzywania Policji. Wystarczy jeżeli uczestnicy zdarzenia spiszą wspólne zgłoszenie szkody (http://pbuk.pl/postepowanie-w-razie-wypadku/wspolne-zgloszenie-szkody). Jeżeli jednak w zdarzeniu ucierpiał któryś z uczestników, wystąpiły poważne szkody materialne, albo zaistniała wyraźna różnica zdań w interpretacji zdarzenia, należy wezwać policje. Wybierając się natomiast do krajów za wschodnia granicą (Rosja, Białoruś, Ukraina, Rumunia) należy pamiętać, że obecność Policji jest wymagana w przypadku każdego zdarzenia, nawet jeżeli mamy do czynienia ze zwykłą kolizją.

 • 36. Jestem poszkodowanym w wypadku za granicą na terenie państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Sprawcą był kierujący pojazdem zarejestrowanym w kraju zdarzenia. Jak mam postąpić?

  W takim przypadku istnieją dwie możliwości:  a) można zgłosić szkodę bezpośrednio do ubezpieczyciela OC sprawcy na terenie tego państwa,  b) można zgłosić szkodę ze swojej polisy AC, o ile poszkodowany ją posiada i chce z niej skorzystać, c) jeżeli wypadek miał miejsce na Białorusi, w Rosji, Turcji lub na Ukrainie, można się zwrócić do PBUK o pomoc w ustaleniu ubezpieczyciela pojazdu sprawcy.

 • 37. Jestem poszkodowanym w wypadku w kraju Systemu Zielonej Karty, na terenie państwa spoza EOG i Szwajcarii (np. w Rosji, w Mołdawii, na Ukrainie, na Białorusi itp.) Sprawcą był kierujący pojazdem zarejestrowanym poza krajem zdarzenia. Jak mam postąpić?

  Jeśli pojazd sprawcy był zarejestrowany poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i Szwajcarią, należy zgłosić szkodę do Biura Narodowego kraju zdarzenia lub zgłosić szkodę bezpośrednio do ubezpieczyciela OC sprawcy. Ten jednak będzie miał prawo skierować sprawę do Biura Narodowego kraju zdarzenia. Innym rozwiązaniem jest zgłoszenie szkody z własnej polisy AC, o ile poszkodowany ją posiada i chce z niej skorzystać. Jeśli pojazd sprawcy zarejestrowany był w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, najlepiej będzie zgłosić szkodę do reprezentanta ds. roszczeń w Polsce, ustanowionego przez ubezpieczyciela OC sprawcy szkody. Innym rozwiązaniem jest zgłoszenie szkody z własnej polisy AC, o ile poszkodowany ją posiada i chce z niej skorzystać.

 • 38. Jestem poszkodowanym w wypadku za granicą na terenie EOG, Andory, Serbii lub Szwajcarii przez sprawcę spoza tych obszarów. Co mam zrobić?

  Należy zadbać o dokument stwierdzający jego odpowiedzialność (oświadczenie, raport policji) oraz spisać szczegóły jego Zielonej Karty (seria i nr, nazwa towarzystwa, okres ubezpieczenia). Dobrze jest zrobić fotografię dokumentu oraz tablicy rejestracyjnej sprawcy, a następnie zgłosić szkodę do Biura Narodowego kraju zdarzenia. Innym rozwiązaniem jest zgłoszenie szkody z własnej polisy AC, o ile poszkodowany ją posiada i chce z niej skorzystać.

 • 39. Jestem poszkodowanym w wypadku za granicą. Sprawcą szkody był kierowca pojazdu zarejestrowanego w jednym z krajów EOG lub w Szwajcarii. Co mam robić?

  Można zgłosić szkodę bezpośrednio do ubezpieczyciela OC sprawcy lub zgłosić ją w swoim kraju do reprezentanta ds. roszczeń wskazanego przez PBUK. Istnieje również możliwość zgłoszenia szkody z polisy AC, o ile poszkodowany ją posiada i chce z niej skorzystać.

 • 40. Czy mogę w Polsce zgłosić szkodę wyrządzoną mi za granicą, czy to coś kosztuje?

  Tak, można ją zgłosić w Polsce. Zgłoszenie oraz likwidacja takiej szkody jest całkowicie bezpłatna, w przypadku szkód mających miejsce na terenie całego Systemu Zielonej Karty.  Warunkiem jest jednak fakt zarejestrowania pojazdu sprawcy zdarzenia na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub Szwajcarii.  W razie wypadku za granicą, procedury dochodzenia odszkodowania są uzależnione od tego, w jakim państwie doszło do zdarzenia oraz od tego, w jakich państwach zarejestrowane były pojazdy uczestników wypadku. Bardzo ważne jest spisanie numeru rejestracyjnego oraz marki pojazdu sprawcy, a także uzyskanie danych jego ubezpieczenia OC niezwłocznie po wypadku. W niektórych przypadkach ustalenie ubezpieczyciela sprawcy po powrocie do kraju jest utrudnione bądź niemożliwe, nawet jeżeli dysponuje się dokładnymi danymi kierowcy i pojazdu sprawcy. Jeżeli znana jest nazwa ubezpieczyciela, można ustalić jego reprezentanta ds. roszczeń w Polsce za pośrednictwem PBUK. Jeżeli zaś znana jest jedynie marka pojazdu i numer rejestracyjny, można za pośrednictwem PBUK ustalić zagranicznego ubezpieczyciela OC.

 • 41. W jakim przypadku można skorzystać z pomocy Ośrodka Informacji PBUK i jaką pomoc on oferuje?

  Z pomocy Ośrodka Informacji PBUK można skorzystać w przypadku szkody komunikacyjnej zaistniałej poza granicami Polski na terenie jednego z krajów Systemu Zielonej Karty, gdy sprawcą szkody był kierowca pojazdu zarejestrowanego w jednym z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Szwajcarii, a poszkodowany ma miejsce zamieszkania w Polsce.  W ramach pomocy Ośrodek Informacji może udzielić informacji dotyczących zakładu ubezpieczeń, w którym pojazd sprawcy był ubezpieczony w zakresie OC w dniu szkody oraz wskazać reprezentanta do spraw roszczeń na terenie Polski.

 • 42. Kim jest reprezentant ds. roszczeń?

  Reprezentant ds. roszczeń jest pełnomocnikiem zagranicznego zakładu ubezpieczeń na terytorium Polski. Jego zadaniem jest pośredniczenie w czynnościach likwidacyjnych między poszkodowanym a ubezpieczycielem OC sprawcy szkody. Reprezentantem ds. roszczeń może być zarówno firma (np. polski ubezpieczyciel), jak też osoba fizyczna. Reprezentant nie może żądać jakichkolwiek opłat czy poniesienia przez poszkodowanych jakichkolwiek kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania likwidacyjnego (takich jak np. koszty tłumaczenia dokumentów).

 • 43. W jaki sposób należy zgłosić wniosek do Ośrodka Informacji, czy można tego dokonać telefonicznie?

  Ośrodek Informacji podejmuje ustalenia jedynie na wniosek pisemny. Wniosek można złożyć za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego pod adresem http://pbuk.pl/pl/zapytanie-o-ubezpieczyciela-sprawcy-szkody.,faksem lub listem.

 • 44. Czy pomoc oferowana w ramach działalności Ośrodka Informacji jest odpłatna?

  Nie.  Pomoc, ustalenie i udzielenie informacji są całkowicie bezpłatne.

 • 45. Czy do Ośrodka Informacji można zgłosić szkodę?

  Nie można. Jednakże Ośrodek Informacji wskaże poszkodowanemu podmiot, do którego będzie on mógł zgłosić szkodę. PBUK ustali i udostępni dane zakładu ubezpieczeń OC sprawcy szkody oraz jego reprezentanta ds. roszczeń na terenie Polski. Do poszkodowanego należy podjęcie decyzji, czy zgłosi on roszczenia do reprezentanta ds. roszczeń w Polsce czy do zagranicznego zakładu ubezpieczeń.

 • 46. Ile czasu ma Ośrodek Informacji na udzielenie odpowiedzi na złożony wniosek?

  Przepisy nie precyzują w jakim czasie PBUK powinno udzielić odpowiedzi. Biuro przekazuje poszkodowanemu informacje niezwłocznie po ich uzyskaniu od zagranicznego Ośrodka Informacji. Maksymalny czas ustaleń PBUK to 60 dni, ale w przeważającej części spraw dane przekazywane są przez PBUK w znacznie krótszym czasie. W przypadku braku informacji na temat ubezpieczyciela OC sprawcy szkody w terminie 60 dni, szkodę można zgłosić do Organu Odszkodowawczego.

 • 47. Czy zakłady ubezpieczeń ze wszystkich krajów członkowskich Systemu Zielonej Karty posiadają swoich reprezentantów ds. roszczeń w Polsce?

  Nie. Reprezentantów ds. roszczeń w Polsce mają tylko zakłady ubezpieczeń z krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz Szwajcarii.

 • 48. Jaka jest procedura zgłoszenia szkody wyrządzonej za granicą przez pojazd zarejestrowany w jednym z krajów EOG?

  Szkodę taką można zgłosić bezpośrednio do zagranicznego ubezpieczyciela lub do jego reprezentanta ds. roszczeń w Polsce. Zgłoszenia do reprezentanta można dokonać w języku polskim. Po powrocie do Polski należy skontaktować się z PBUK, które na podstawie danych pojazdu sprawcy (nr rejestracyjny pojazdu, kraj rejestracji pojazdu) przekaże informację, w jakiej firmie był ubezpieczony oraz kto jest jego reprezentantem ds. roszczeń w Polsce. Wystarczy wypełnić formularz na stronie http://pbuk.pl/pl/zapytanie-o-ubezpieczyciela-sprawcy-szkody. Jeżeli znany jest ubezpieczyciel zagranicznego pojazdu, szkodę zgłosić należy bezpośrednio reprezentantowi, bez konieczności dodatkowego ustalania ubezpieczyciela przez PBUK.

 • 49. Kiedy mogę zgłosić szkodę bezpośrednio do Organu Odszkodowawczego?

  Funkcję Organu Odszkodowawczego w Polsce spełnia PBUK. Roszczenie może być zgłoszone bezpośrednio do organu odszkodowawczego w sytuacji gdy: - zagraniczny ubezpieczyciel, u którego ubezpieczony był sprawca zdarzenia, nie ustanowił na terytorium Polski swojego reprezentanta ds. roszczeń, - nie ustalono ubezpieczyciela sprawcy szkody (w tym przypadku roszczenie można zgłosić też bezpośrednio do funduszu gwarancyjnego w państwie wypadku)

 • 50. W jakim terminie ubezpieczyciel / reprezentant powinien udzielić odpowiedzi na roszczenie? Co jeżeli nie wywiąże się z tego terminu?

  Reprezentant ds. roszczeń ma obowiązek udzielić poszkodowanemu odpowiedzi w terminie 90 dni od daty zgłoszenia roszczenia. Jeśli w tym terminie poszkodowany nie uzyska uzasadnionej odpowiedzi od reprezentanta ds. roszczeń, może zgłosić swoje roszczenie do organu odszkodowawczego, którego funkcję pełni Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 • 51. Czy zgłoszenie żądania odszkodowawczego do Organu Odszkodowawczego w przypadku gdy upłynie termin 90 dni na udzielenie odpowiedzi przez reprezentanta/ ubezpieczyciela oznacza, że Organ automatycznie przejmuje sprawę?

  Nie. W takim przypadku ubezpieczyciel / reprezentant ds. roszczeń ma jeszcze 60 dni na udzielenie odpowiedzi zgłaszającemu roszczenia. PBUK po otrzymaniu żądania odszkodowawczego zawiadamia o sprawie wszystkie podmioty mające związek ze sprawą: zagraniczny organ odszkodowawczy, zagranicznego ubezpieczyciela pojazdu sprawcy, reprezentanta ds. roszczeń, sprawcę, ewentualnie zagraniczne biuro narodowe kraju wypadku, jeżeli szkoda miała miejsce w państwie trzecim. PBUK może podjąć dalsze czynności w sprawie, jeżeli zagraniczny ubezpieczyciel lub jego reprezentant do spraw roszczeń nie udzieli odpowiedzi na zgłoszone do PBUK żądanie w dodatkowym terminie 60 dni.

 • 52. Co poszkodowany ma zrobić, jeżeli nie zgadza się ze stanowiskiem przedstawionym przez ubezpieczyciela / reprezentanta?

  Jeżeli poszkodowany nie akceptuje stanowiska przedstawionego przez reprezentanta ds. roszczeń, może dochodzić roszczeń od zagranicznego zakładu ubezpieczeń na drodze sądowej. Powództwo przeciwko zagranicznemu ubezpieczycielowi może być wytoczone przed: - s sądem miejsca zamieszkania poszkodowanego - sądem właściwym dla siedziby zakładu ubezpieczeń,  - sądem właściwym dla miejsca wypadku . Organ odszkodowawczy nie jest powołany do rozstrzygania sporów pomiędzy wnioskodawcą a zakładem ubezpieczeń. Rozstrzyganie tych sporów jest zastrzeżone do kompetencji organów wymiaru sprawiedliwości.

 • 53. Według jakich przepisów prawnych likwidowana jest szkoda powstała za granicą? 

  Ogólnie przyjętą zasadą jest, że przy likwidacji szkód stosuje się prawo kraju miejsca zdarzenia niezależnie od kraju pochodzenia sprawcy.  Są jednak od tej reguły wyjątki. Prawo innego państwa niż to, w którym doszło do wypadku, może być stosowane np. w sytuacji, gdy wszyscy uczestnicy wypadku mieszkają za granicą, ale na terenie tego samego państwa. Nie ma jednolitego prawa w UE regulującego zakres i wysokość przysługującego odszkodowania. Każdy kraj ma swoje wewnętrzne odrębne przepisy, które mogą w znaczący sposób różnic się od prawa polskiego, np. określać różne terminy przedawnienia czy też wysokość i rodzaj świadczeń odszkodowawczych.

 • 54. Czy ubezpieczyciel ma prawo odmówić uznania części roszczeń, tym samym żądając od poszkodowanego działań zmierzających do ograniczenia zakresu szkody? Czy poszkodowanemu przysługuje zwrot wszystkich kosztów, które poniósł w związku z wypadkiem?

  Ustalenie odszkodowania za szkody powstałe w wypadkach zaistniałych za granicą odbywa się według prawa obowiązującego w państwie, w którym do niego doszło. Zarówno rodzaj, wysokość odszkodowania, jak i obowiązek poszkodowanego co do minimalizacji szkody, są uregulowane przepisami prawa poszczególnych państw. Są także przedmiotem orzecznictwa sądów, które ma wpływ na postępowanie ubezpieczycieli.  Należy zawsze brać pod uwagę możliwość, iż niektóre rodzaje świadczeń odszkodowawczych nie będą przyznane lub będą przyznane w innym zakresie - mniejszym bądź większym - niż w przypadku, gdyby wypadek miał miejsce w Polsce i przy likwidacji szkody stosowano prawo polskie.

 • 55. Jakie prawo stosuje się do roszczeń? Czy ubezpieczyciel ma prawo zwlekać z wydaniem decyzji, powołując się na trwające (czasem kilkanaście miesięcy lub nawet dłużej) postępowanie wyjaśniające w/s okoliczności wypadku?

  Procedura likwidacji szkód powstałych w wypadkach, do których doszło za granicą ma swoje źródło prawie obowiązującym w państwie wypadku. Przepisy obowiązujące w niektórych państwach nie pozwalają na dostęp ubezpieczyciela do akt postępowania prowadzonego przez policję i/lub prokuraturę przez czas trwania tego postępowania. Ustalenia policji / prokuratury i dokumentacja dochodzeniowa są udostępniane ubezpieczycielowi dopiero po prawomocnym zakończeniu postępowania.  Stąd też, w przypadku braku innych źródeł informacji o okolicznościach zdarzenia, dochodzenie może znacznie opóźnić wypłatę odszkodowania i okres oczekiwania na udostępnienie dokumentacji policji nie będzie traktowany jako zwłoka ubezpieczyciela.

 • 56. Spowodowałem szkodę za granicą RP, na terenie jednego z krajów EOG, CH, AND, SRB. Jak powinienem się zachować względem poszkodowanego?

  Uczestnicy zdarzenia powinni wspólnie wypełnić i podpisać oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Należy przekazać poszkodowanemu szczegóły polisy OC ważnej w dniu zdarzenia (nazwa towarzystwa ubezpieczeń, seria i nr polisy, okres ważności). Druk wspólnego zgłoszenia szkody można pobrać ze strony PBUK - http://pbuk.pl/pl/postepowanie-w-razie-wypadku/wspolne-zgloszenie-szkody  Jeżeli w następstwie wypadku są osoby ranne należy wezwać na miejsce zdarzenia policję.

 • 57. Spowodowałem szkodę za granicą, w kraju Systemu ZK, ale poza terytorium EOG, CH, AND, SRB. Jak powinienem się zachować?

  Uczestnicy zdarzenia powinni wspólnie wypełnić i podpisać wspólne zgłoszenie szkody oraz przekazać poszkodowanemu szczegóły Zielonej Karty ważnej w dniu zdarzenia (nazwa towarzystwa ubezpieczeń, nr Zielonej Karty, okres ważności). Druk wspólnego zgłoszenia szkody można pobrać ze strony PBUK - http://pbuk.pl/pl/postepowanie-w-razie-wypadku/wspolne-zgloszenie-szkody

 • Biuro Gwarant PBUK

 • 58. Jestem właścicielem pojazdu zarejestrowanego w Polsce i otrzymałem od PBUK pismo z prośbą o wskazanie danych ubezpieczenia OC mojego pojazdu w związku ze szkodą za granicą. Co mam zrobić?

  Najprawdopodobniej PBUK otrzymało zawiadomienie o szkodzie komunikacyjnej z udziałem Pana/Pani pojazdu, zaistniałej poza granicami RP i stara się skierować sprawę do kompetentnego ubezpieczyciela, który świadczył ochronę w dniu szkody w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. W odpowiedzi należy przesłać (drogą pocztową, faxem lub e-mailem) informacje, o które Biuro prosi w otrzymanym piśmie.

 • 59. Jako kierowca pojazdu uczestniczyłem w wypadku za granicą i otrzymałem od PBUK pismo z prośbą o wskazanie danych ubezpieczenia OC pojazdu. Co mam zrobić?

  Najprawdopodobniej PBUK otrzymało zawiadomienie o szkodzie komunikacyjnej z udziałem Pana/Pani pojazdu zaistniałej poza granicami RP i stara się skierować sprawę do kompetentnego ubezpieczyciela, który świadczył ochronę w dniu szkody w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. W odpowiedzi należy przesłać (drogą pocztową, faxem lub e-mailem) informacje, które są wymienione w otrzymanym piśmie.

 • 60. Dostałem pismo od PBUK z prośbą o przesłanie informacji o polisie OC ważnej w dniu szkody, ale pojazd który brał udział w przedmiotowej szkodzie sprzedałem przed dniem zdarzenia. Co mam zrobić?

  Należy poinformować PBUK, że w dniu szkody nie był Pan/Pani już właścicielem pojazdu. Najlepiej przesłać do PBUK kopię dokumentu potwierdzającego przeniesienie prawa własności (kopia umowy kupna-sprzedaży, kopia faktury VAT, kopia umowy darowizny) wskazującego na aktualnego posiadacza przedmiotowego pojazdu. Mając dane nowego właściciela pojazdu PBUK będzie mogło skontaktować się z nim w sprawie tej szkody.

 • 61. Otrzymałem od PBUK pismo z prośbą o podanie danych polisy OC mojego pojazdu, ale mój pojazd nie spowodował żadnej szkody. Co mam zrobić?

  W terminologii ubezpieczeniowej szkoda nie zawsze oznacza kolizję z innym pojazdem lub potrącenie innego uczestnika ruchu drogowego (pieszego, rowerzysty, itp.). Z polisy OC kierowcy są pokrywane również inne koszty, np. koszty ekipy sprzątającej pozostałości po wycieku oleju, wystrzale opony lub naprawę uszkodzonej infrastruktury drogowej. W celu wyjaśnienia sprawy i wykluczenia pomyłki należy skontaktować się z PBUK powołując wskazany w piśmie numer sprawy.

 • 62. Czy w odpowiedzi na pismo PBUK należy przesłać oryginalne dokumenty (potwierdzenie zawarcia polisy, raport z miejsca zdarzenia, dowód rejestracyjny itp.)?

  Należy zawsze zachować dla siebie oryginały dokumentów. Do PBUK można przesłać fotokopię lub elektroniczny skan dokumentu.

 • 63. Jestem poszkodowanym w wypadku za granicą. Sprawcą szkody był kierowca pojazdu zarejestrowanego w Polsce. Jak mogę ustalić dane ubezpieczenia OC jego pojazdu? Gdzie mogę zgłosić szkodę?

  Istnieje możliwość złożenia zapytania poprzez system zapytań internetowych do bazy Ośrodka Informacji UFG dostępnego pod adresem https://zapytania.oi.ufg.pl, który umożliwia sprawdzenie, który zakład ubezpieczeń świadczył ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w dniu szkody dla pojazdu sprawcy6. Po uzyskaniu odpowiedzi należy skontaktować się ze wskazanym zakładem ubezpieczeń.

 • 64. Wyjeżdżam za granicę i chciałbym ubezpieczyć swój pojazd w zakresie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych / Zielona Karta. Czy mogę kupić ubezpieczenie w PBUK?

  PBUK nie prowadzi sprzedaży polis ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie komunikacyjne można nabyć w jednym z zakładów ubezpieczeń oferujących ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Lista zakładów ubezpieczeń, w których można nabyć polisę OC i/lub Zieloną kartę znajduje się na stronie PBUK pod adresem http://pbuk.pl/pl/o-nas/czlonkowie-biura

 • 65. Spowodowałem szkodę poza granicami Polski. Szkoda została spowodowana naczepą/przyczepą a likwidacja następuje z polisy ciągnika, dlaczego?

  W większości przypadków to prawo kraju zdarzenia jest prawem właściwym w procesie likwidacji szkody. W większości państw należących do Systemu Zielonej Karty prawo przewiduje, że w przypadku gdy szkoda jest spowodowana ruchem zespołu pojazdów (zestaw ciągnik złączony z naczepą), szkoda jest likwidowana w ciężar ubezpieczyciela pojazdu ciągnącego. Niemniej jednak posiadacz ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC na swoją przyczepę, gdyż wynika to bezpośrednio z ustawy.

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały dla prasy

Aktualności

O nas

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone PBUK | realizacja: 3wstudio.pl