Aktualności

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych przyjęło sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Biura za rok 2017. Udzieliło też absolutorium Zarządowi oraz Radzie Biura.

Jak poinformował Duński Urząd Nadzoru Finansowego (Finanstilsynet), 8 maja 2018 r. likwidator towarzystwa ubezpieczeniowego Alpha Insurance A/S wystąpił do sądu z wnioskiem o dobrowolną likwidację towarzystwa wskutek niewypłacalności (bankructwa). 

Brawura, nadmierna prędkość i poczucie bezkarności sprawiają, że kierujący pojazdamina polskich numerach rejestracyjnych powodują na zagranicznych drogach coraz więcej zdarzeń. W 2017 r. byli sprawcami 65,2 tys. kolizji i wypadków. To o 3 tys. szkód więcej niż rok wcześniej. Tradycyjnie najwięcej zdarzeń z ich winy miało miejsce na drogach Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch. Ponownie wzrosła też na zagranicznych drogach liczba kolizji i wypadków spowodowanych przez kierujących nieubezpieczonymi pojazdami z polskimi tablicami rejestracyjnymi. W 2017 r. spowodowali 415 zdarzeń. PBUK pokryło z tego tytułu świadczeniao łącznej wartości blisko 12 mln zł.